Door op 6 juli 2016

Inbreng Kaderdebat jaarstukken 2015 en 1e Halfjaarrapportage 2016

“Dank aan het College voor de Jaarstukken 2015 en de 1e Halfjaarrapportage 2016”,  dat waren de woorden waarmee fractievoorzitter Wil van Nunen de bijdrage van de Partij van de Arbeid tijdens het kaderdebat 2016 begon.

De glossy Review over de processen die in de afgelopen 2 jaar door het College zijn opgestart ziet er mooi en zeer leesbaar uit. Er is de nodige aandacht aan besteed. Veel uitgangspunten deelt de fractie van de PvdA maar op onderdelen missen we resultaten of vinden we dat het College onvoldoende doorpakt. Een aantal door u ingezette innovaties met name in het Sociaal Domein verdienen wat ons betreft een meer krachtige inzet. Ik zal in mijn bijdrage vooral onze aandachtspunten inbrengen en u hiermee kaders voor het debat over de begroting voor 2017 in het najaar meegeven. Het zal u niet verbazen dat onze wensen vooral gaan over de kwaliteit van wonen, werken en zorg. De PvdA wil u graag helpen met enkele concrete voorstellen.

Transitie
De opdracht in het Sociaal Domein: de transitie in de WMO, Jeugdhulp zowel als de Participatiewet was ook voor Rijswijk een grote uitdaging. Samen met andere gemeenten in de regio is er een goede infrastructuur neergezet, waarvoor de basis overigens al in de vorige raadsperiode is gelegd. Hulde voor de wethouders die hier hard aan hebben gewerkt. Maar het werk is nog lang niet gedaan. Wij willen vooral ook goed monitoren hoe de zorg door cliënten en inspanningen op de arbeidsmarkt door betrokkenen wordt ervaren. Hier komen we in het najaar nog zeker op terug.
In dat kader wil mijn fractie ervoor pleiten om ook kleine aanbieders, die nog geen positie op de markt hebben verworven maar wel een goed zorgconcept bieden, een reële kans te geven bij de inkoop van zorg voor 2017. Er zijn tegenwoordig meerdere kleinere aanbieders die zonder een topzwaar midden- en hoger managementlaag goede, innovatieve inhoudelijke zorg bieden, met vertrouwde gezichten in de wijk, dichtbij de cliënt en zijn/haar zorgvraag. Belangrijk uitgangspunt voor de PvdA in ieder geval. Bovendien kunnen vertrouwde zorgverleners, die de cliënt kennen, andere zaken zoals dreigend isolement bij de cliënt eerder signaleren. We hopen dat de wethouder hier bij de inkoop van zorg aandacht voor heeft.

Motie Huishoudelijke hulp zoals het hoort

Werk
Voorzitter, mijn partij maakt zich grote zorgen over de mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Ik heb het over de mensen die nu bij de DSW zich gewaardeerd weten en daar een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Er zitten, ook na alle inspanningen straks nog zeker 22 mensen die om zeer ingrijpende redenen een zinvol bestaan kunnen hebben, als zij beschut kunnen werken. De indicatiestelling voor mensen die recht hebben op dergelijk beschut werk loopt ook bij de gemeente Rijswijk achter. De PvdA vraagt u dan ook te garanderen dat voor de komende jaren beschut werk gegarandeerd blijft. Ook gaan we ervan uit dat u de expertise die bij de DSW aanwezig is, behoudt en inzet. Zoals toegezegd hebben wij in het najaar een debat in deze raad over de toekomst van DSW. Ook zullen we goed blijven volgen hoe beschut werken in onze gemeente de aandacht krijgt, die de betrokkenen verdienen.
Het is mooi dat de gemeente en BBR samen de intentie hebben uitgesproken om de werkgelegenheid te bevorderen voor mensen die of al langer werkeloos zijn of niet fulltime aan het werk kunnen. Mooie intenties, die wel tot resultaten dienen te leiden. We kijken dan ook uit naar de inhoud van het Sociaal Akkoord dat eind dit jaar wordt gepresenteerd. Ook heeft u andere initiatieven genomen met bv. het starten van de pilot KANS om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen te bieden. Ook al houdt dit College, itt tot mijn fractie, niet van streefcijfers of percentages als stip aan de horizon, zo langzamerhand komen we met vereende krachten nog wel in de buurt van het 1000-banenplan waar mijn fractie vorig jaar november voor pleitte. Wij hopen dat natuurlijk van harte en wij roepen het College op om daadkrachtig meer werk van werk te maken. In dit kader pleit mijn fractie ook voor meer diversiteit en meer doorstroming van vrouwen in het management bij de gemeente als werkgever. CDA en PvdA roepen u via een motie dan ook op tot actie.
U bent van plan meer te investeren in verfraaiing van de openbare ruimte, kortom in stenen, dat is de PvdA op zich niet tegen, maar zoals gezegd vinden wij het belangrijk om vooral te investeren in het Sociaal Domein, zeker wanneer binnen het WMO- budget een overschot is ontstaan.

U kiest er als College voor om het overschot in de algemene middelen te storten, zodat de raad integraal kan beslissen hoe het overschot het beste kan worden besteed. Wij willen u daarvoor de volgende voorstellen doen:
• Respijtzorg: behoefte-onderzoek onder mantelzorgers of respijtzorg hen kan ontlasten
• Schuldhulpverlening: wij zien de huidige aanpak schuldhulpverlening graag direct gekoppeld aan vergroting van kansen op werk, omdat dit een duurzaam perspectief is om schulden achter je te laten (MOTIE)

Voorzitter, de PvdA heeft al eerder via schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor de praktijk van schuldhulpverlening in Rijswijk.
Als antwoord op onze schriftelijke vragen heeft u o.a. gemeld om in het 3e kwartaal met een herzien voorstel te komen op dit punt. Toen ik onlangs via ambtelijke vragen zicht vroeg op het aantal jongeren tot 27 jr. in onze gemeente met problematische schulden, en hun profiel, gaf men aan dat noch uit de armoedemonitor noch uit andere gegevens op dit moment duidelijke cijfers zijn te geven. Volgens de wet moet iedere gemeente de inwoners die aankloppen voor hulp een passend traject bieden. Zijn er in onze gemeente inwoners, die tevergeefs bij de gemeente aan de bel trekken? Graag uw reactie.

Wij dienen in dit kader graag de 20160705 PvdA Motie Perspectief op een schuldvrije toekomst in.

Ouderen
Mede n.a.v. de schriftelijke vragen van de PvdA over de ANBO is inmiddels duidelijk, dat het subsidiebedrag over 2016, zo’n 6000 Euro, weer teruggestort is. Dat is mooi, alleen bestaat de ANBO afdeling Rijswijk helaas niet meer. Zij wist met haar activiteiten een grote groep ouderen met elkaar in contact te brengen. Dit bedrag kan wat ons betreft, wellicht aangevuld door het overschot uit 2015, worden besteed in een representatieve peiling onder o.a. de doelgroep ouderen te inventariseren in hoeverre eenzaamheid in onze vergrijzende gemeente een belangrijke rol speelt. Voorzitter, voor onze fractie is het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze gemeente en naar behoefte sociale contacten kan onderhouden, omdat dit op alle niveaus mensen gezonder, vitaler en gelukkiger houdt. Natuurlijk is de gemeente daar niet alleen verantwoordelijk voor, maar wij allemaal, maar soms kan enige sturing daar wel bij helpen: mensen ondersteunen om zelf een oplossing te vinden. Eenzaamheidsbestrijding valt nu onder de innovaties in uw beleid waarvoor beperkt budget beschikbaar is. Het is vaak een complexer probleem, dan wij denken en wij pleiten dan ook voor een krachtiger impuls dan nu om het probleem serieus in kaart te brengen. Een actieplan is voor ons uiteraard afhankelijk van de gegevens uit onderzoek in Rijswijk. Wij horen graag uw reactie hierop. Wellicht kan deze peiling meegenomen worden in het voornemen van wooncoöperaties en gemeente om de woonwensen van senioren te inventariseren. Mijn fractie komt hierop zeker nog terug bij de behandeling van de begroting in het najaar.

Jongeren
Graag zagen wij in de komende begroting meer aandacht voor jongerenbeleid. Komt het geld dat voor jongeren bestemd is wel bij die jongeren terecht? Is de wethouder het met ons dat er tot nu toe met het huidige budget te weinig jongeren bereikt zijn? Wat zijn bovendien de voornemens om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie op de markt komen?

Bouwen voor de markt is sociaal bouwen Aandacht voor sociale woningbouw, in nieuwbouw en bestaande bouw. Wij maken ons zeer ongerust over de groeiende disbalans die in Rijswijk ontstaat tussen aanbod en vraag naar sociale woningbouw. Er ontstaan enkele nieuwe bouwprojecten rondom de Boogaard maar alles voor het duurdere segment. Er is echter juist (!) een toenemende vraag naar goedkope sociale woningen, zoals het College ook heeft vastgesteld. Voor deze doelgroep moet eveneens worden geïnvesteerd in nieuwbouw, maar het College zet hier totaal niet op in. Terwijl u toch wilt bouwen voor de markt. Een grote groep mensen die afhankelijk is van een sociale woning moet het blijkbaar maar buiten Rijswijk zoeken als het aan de inzet van dit College ligt. Onze fractie komt hier zeker op terug de komende periode, maar verzoekt het College om nu actief beleid te voeren op sociale woningbouw, naast alle andere bouwprojecten.

Communicatie
Het zijn de kleine dingen die het doen. Als mensen nu naar de gemeente bellen dan krijgen ze te horen dat er een telefonisch spreekuur is van 9-10 voor sociale zaken en van 10.30 – 12 voor de WMO. Voorzitter, de PvdA vindt dat zeer klantonvriendelijk. Ook krijgen wij nog steeds klachten over het niet tot zeer laks of laat beantwoorden van brieven en mails, zie hierover ook onze opmerkingen bij de startnotitie Publieke Dienstverlening.

Huis van de stad
Voorzitter, mijn fractie heeft ervoor gekozen om bij het dossier Huis van de Stad voorlopig af te wachten wat de nieuwe gegevens opleveren. Voor ons is terugverhuizen geen doel op zich, zeker gezien de financiële risico’s.

Voorzitter, gezien de beperkte tijd ga ik niet uitgebreid in op een aantal onderwerpen die wij zeker wel van belang vinden, zoals het parkeerbeleid, zwerfvuil en versterking van onze parken. Wij komen daarop terug. Wij vinden het overigens erg goed dat uw College spoedig met een voorstel komt ter vervanging van de Van Zweedenzaal en de Marimbahal. De locatie Burgemeester Elsenlaan / Treubstraat lijkt ons daar zeer geschikt voor. Overigens horen uit sportkringen dat zij teleurgesteld zijn dat in uw review/uw plannen de sportsector en aandacht voor verenigingen minimaal is.

U heeft ons in uw eigen terminologie een kijkje geboden achter ‘het schermen’.Mijn fractie hoopt vooral in de komende tijd u weer volop in actie te zien in de wedstrijd zodat we, indien nodig, de degens weer kunnen kruisen.