Door Wil van Nunen op 30 september 2016

Iedereen verdient het om erbij te horen: zo maken we samen de stad.

De gemeenteraad heeft op 27 september uitvoerig de stadsvisie ‘Rijswijk in 2030’ besproken. Het werd een bijzonder debat met een verrassende wending. Zowel de PvdA-fractie als de fracties van GL en BvR hebben tegen de stadsvisie gestemd. Het College heeft er vanaf het begin op ingezet, dat de voorgelegde tekst met verschillende scenario’s door de voltallige Raad zou worden gedragen. Dat is dus niet gelukt.

De PvdA-fractie heeft het College gecomplimenteerd met het proces waarin bewoners zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie. Ook is in de visie, en wat ons betreft terecht, veel aandacht voor onze parken, onze landgoederen en de uitstekende ligging van Rijswijk in de Randstad.

Wat de fractie erg teleurstelt en ook verbaast, is de geringe aandacht voor de sociale zaken in deze stadsvisie. Van een College met GL, SP en D66 erin vertegenwoordigd, hadden wij een meer sociale visie op de toekomst verwacht. Zo lezen we in de visie dat ‘betrokken inwoners kansen pakken’ en vooral op eigen kracht hun leven inrichten. Natuurlijk, voor een grote groep inwoners is dit haalbaar. Maar er is ook een groep, die juist met actieve steun van de gemeente er weer bovenop geholpen kunnen (lees moeten) worden. Dit is nu nodig maar ook in de toekomst. Het is voor de PvdA-fractie daarom volstrekt onvoldoende dat de gemeente zich beperkt tot het stimuleren van ‘het vergroten van eigen netwerken en het versterken van de burgerkracht.’ De gemeente is, volgens de visie, vooral een facilitator, die maatschappelijke partijen met elkaar verbindt, maar weinig eigen verantwoordelijkheid neemt. Armoede bestrijden, tegenstellingen verminderen, er wordt in de stadsvisie met geen woord over gerept.

Wij vragen ons dan ook serieus af of bv. een man/vrouw van 50 jaar, die 3 jaar werkloos is, of een man/vrouw van 70 jaar met alleen AOW, of een gezin in de bijstand, wachtend op een sociale huurwoning, zich in deze stadsvisie herkent. Wij vrezen van niet.

De fractie heeft daarom 2 amendementen ingediend. Allereerst vraagt zij om ambitieus en actief sociaal beleid in het Sociaal Domein, waarbij de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en niet alleen als verbinder tussen maatschappelijke partijen optreedt. Door gerichte maatregelen van het lokale bestuur moet iedereen actief kunnen meedoen in Rijswijk, nu en in 2030. En wat betreft de woningbouw wil de fractie dat de huidige procentuele verhouding tussen sociale woningbouw en andere woningbouw in Rijswijk wordt bewaakt. Met enkele nieuwbouwprojecten in de steigers maakt de fractie zich over deze verhouding wel zorgen. Op de website van de PvdA Rijswijk kunt u de letterlijke tekst van de amendementen nog eens nalezen.

Ook de fractie van GL maakte via een eigen ingediend amendement duidelijk, dat er een essentieel punt ontbrak in het hoofdstuk dat over het Sociaal Domein ging: een vangnet voor de meest kwetsbare inwoners.

Het College was in haar beantwoording op de vragen van de PvdA en GL niet bereid om ook maar een millimeter af te wijken van de originele concepttekst. De verschillende amendementen die betrekking hadden op het Sociaal Domein werden weliswaar inhoudelijk sympathiek gevonden, maar het was niet de bedoeling dat de originele tekst zou worden aangepast. En dat terwijl draagvlak van de gehele Raad voor deze stadsvisie zo belangrijk was, zoals de burgemeester in een eerder stadium aangaf.

De spanning in het debat liep ondertussen aardig op. Een schorsing die het College aanvroeg, vanwege een dreigend onoverbrugbaar verschil tussen de fractie van GL en haar eigen wethouder Sociaal Domein Marloes Borsboom bood geen enkele oplossing. Het College bleef de bal bij de Raad leggen, die via een stemming over de amendementen maar moest beslissen of de concepttekst moest worden aangepast. Mede door de onduidelijke houding van het College was coalitiepartner VVD niet bereid het amendement van GL te steunen en stemde een andere coalitiepartner nl. de fractie van Gemeentebelangen verdeeld. Het amendement van GL werd hierdoor weggestemd en het amendement van de PvdA over het Sociaal Domein kreeg alleen de steun van GL.

Dit leidde tot ertoe, dat de stadsvisie met 17 voor en 10 tegenstemmen uiteindelijk is aangenomen. Met enkele aanvullingen, een meer flexibele houding van het College had de slagzin van de stadsvisie ‘Samen maken we de stad’ pas echt inhoud gekregen. Een gemiste kans!

Wil van Nunen
Fractievoorzitter

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen