Door op 6 oktober 2015

Hoe goed gaan we de opvang van vluchtelingen regelen in Rijswijk?

Voorzitter,

De PvdA is blij dat er vanavond, een maand nadat het COA een verzoek deed aan de gemeente om asielzoekers op te vangen voor een periode van 3-5 jaar, een concreet voorstel ligt waarover we een besluit nemen: de locatie voormalig TH-terrein met een capaciteit voor 500 vluchtelingen.Mijn fractie heeft in de afgelopen weken heel duidelijk gemaakt hoe we denken over opvang aan mensen, die huis en haard hebben verlaten op de vlucht voor oorlogsgeweld. Mijn bijdrage in de raadsbijeenkomst van 17 september begon daarom met ‘voor de PvdA is het niet de vraag of we vluchtelingen in onze gemeente opvangen, maar hoe we het goed regelen, voor de vluchtelingen en voor onze eigen inwoners.’
Voorzitter, we praten vanavond over een humanitaire ramp van ongekende omvang. Al maanden zien we beelden van totaal verwoeste Syrische steden en mensen, die bombardementen hebben overleefd en vluchten naar een plek, waar zij veilig zijn met hun kinderen. Vluchten doe je niet zomaar. Aan mijn collega-raadsleden en iedereen hier aanwezig zou ik willen vragen: heeft u zich afgevraagd wat u zelf zou doen in een dergelijke situatie?

Wij kunnen het conflict in Syrië en andere landen in het M-O, hier in Rijswijk niet oplossen, maar we kunnen als Rijswijkse samenleving, politiek en inwoners samen, wel een bijdrage leveren aan het oppakken van de gevolgen ervan, de enorme vluchtelingenstroom.
Deze vluchtelingen hebben zoals mijn collega van Dijk van GL ook al eerder aangaf, bovendien volgens de internationale verdragen die NL ook heeft ondertekend, recht op opvang, wanneer er in hun eigen land sprake is van oorlogsgeweld. De vraag is dus of Rijswijk wegkijkt en andere gemeenten het maar moeten oplossen, of dat we onze verantwoordelijkheid ook oppakken.

En dan zeggen enkele fracties in deze Raad: natuurlijk moeten we wat doen, maar wat kan Rijswijk eigenlijk aan en hoe zorgen we ervoor dat we onze eigen inwoners ook goede zorg, goed onderwijs, betaalbare huizen en andere voorzieningen blijven bieden?

Natuurlijk is dat een zorg, die de PvdA ook deelt. Maar we vertrouwen ook op de maatschappelijke organisaties, scholen en andere professionals die al hebben aangegeven dat zij qua capaciteit de komst van vluchtelingen naar Rijswijk aankunnen en dat daarnaast ook de Rijswijkse inwoners op dezelfde wijze als nu gebruik kunnen maken van onze voorzieningen. De PvdA vindt dat laatste ook een belangrijk punt. Kan het College garanderen dat armoede onder Rijswijkers structureel wordt bestreden, dat de WMO en Jeugdzorg worden uitgevoerd zoals we dat hebben afgesproken, dat we een banenplan opstellen in het kader van re-integratie, dat cultuurparticipatie hoge prioriteit heeft en dat er Brede Scholen worden gebouwd volgens plan?

Voorzitter, een beetje solidariteit of een beetje barmhartigheid bestaat niet voor de PvdA. Het CDA wil, als ik de bijdrage op 17 september goed heb beluisterd, graag een beetje shoppen in het type vluchteling dat welkom is in Rijswijk, nl. ‘graag een klein aantal gezinnen’! Voor de PvdA is een dergelijke uitspraak onbegrijpelijk, zeker als eraan toegevoegd wordt: behandel een ander, zoals je zelf ook wilt worden behandeld! En dan vraag ik aan het CDA: hoe zou je zelf graag worden ontvangen in een vreemd land, met een tas met kleren als enig bezit?

Voorzitter, de PvdA is zeer geschrokken over aannames en vooroordelen over het gedrag van vluchtelingen, die door enkele fracties op 17 september zijn geuit. Een aantal (GBR en OR) gaf aan dat vooroordelen geen vaststaande feiten zijn, maar zetten wel in hun betoog de toon, dat het oppassen geblazen is als asielzoekers in onze gemeente komen wonen.

Wij vinden het ronduit schokkend en verontrustend voor ons, dat BvR systematisch vluchtelingen en asielzoekers zowel op 17 september als in de social-media neerzet als dieven, onruststokers en een potentieel gevaar voor vrouwen en meisjes. Het absolute dieptepunt was de flyer met een volgens ons ronduit discriminerende tekst die afgelopen zaterdag werd verspreid op de hockeyclub RHC en daarbuiten. Is de tekst van deze flyer of de actie van BvR als zodanig voor het College cq.de burgemeester aanleiding om nadere stappen te ondernemen?

Voorzitter, de PvdA heeft zich bewust in een eerder stadium niet uitgesproken voor een locatie in Rijswijk voor de opvang, omdat wij de principiële keuze: je helpt mensen in nood! en de kwaliteit van de opvang voorop stelden.

Nu heeft u uit de 2 voorliggende opties het voormalige TH-terrein gekozen omdat deze locatie op meer politiek en maatschappelijk draagvlak kan rekenen. De PvdA begrijpt deze keuze en we zullen die ondersteunen, ook al hoorden we van diverse kanten, dat een alternatieve locatie die zeer geschikt zou zijn, met voldoende buitenruimte , die voldoet aan de conditie van 3-5 jaar behuizing en minder geld en tijd zou kosten om in gereedheid te brengen meteen terzijde is geschoven.

Natuurlijk moeten we met elkaar een veilige omgeving creëren voor onszelf en voor de mensen die naar Rijswijk komen. Dat geldt ook zeker voor de omgeving Lange Kleiweg. RHC heeft in het verleden herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van deze locatie. Bent u van plan nog concrete aanpassingen door te voeren, die de verkeersveiligheid vergroten?

Op de locatie komen 500 mensen te wonen in een gebied, met vooral kantoren. Voor de PvdA niet echt een locatie, waarmee je als gemeente je gastvrijheid toont. We lezen dat in andere opvanglocaties in het land zich zo nu en dan incidenten voordoen, door sommige media zeer uitvergroot. De PvdA sluit haar ogen niet voor deze berichtgeving en wil daarom van het College en het COA weten of en zo ja, welk preventief beleid wordt ingezet om incidenten te voorkomen en wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van inwoners en vluchtelingen. Overigens blijkt uit onderzoek en dat wil ik hier toch graag even melden, dat de gemiddelde buurtoverlast bij de komst van een AZC niet toeneemt.

Voorzitter, de PvdA heeft op 17 september erop aangedrongen dat er een zinvolle dagbesteding wordt opgezet voor de vluchtelingen. Verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben hun medewerking hierbij al toegezegd en dat is heel mooi. Ook veel inwoners hebben hun hulp aangeboden en vragen ons ook via de mail of in gesprekjes wat ze kunnen betekenen. Via informatie van het COA weten we ook, dat vluchtelingen parttime mogen werken. Welke initiatieven onderneemt u als College in samenwerking met werkgevers in de regio? Welk voorbeeld wilt u als werkgever (gemeente) zelf geven?

De PvdA heeft aangedrongen op goede communicatie met de inwoners/wijkorganisaties in Rijswijk ook nadat er vanavond een besluit is genomen. Begrip voor elkaar kan pas ontstaan als je elkaar leert kennen en gevoelens van bedreiging en van angst worden weggenomen. U heeft op vragen van de PvdA op 17 september toegezegd om hier een opzet voor te maken. Wij zijn dan ook blij, dat aan de stukken voor vanavond een communicatieplan is toegevoegd.

We hebben nog enkele vragen over de nog te bouwen units op het voormalige TH-terrein en de uitwerking nadat dit raadsvoorstel hopelijk is aangenomen. Volgens planning moeten de units in het 1e kwartaal van 2016 gereed zijn.
Leveranciers van te bouwen units worden op dit moment overvraagd ook omdat er veel vraag is vanuit Duitsland. Kan het COA toezeggen dat materieel daardoor wel op korte termijn leverbaar is en in welke kwaliteit worden de units opgebouwd?

Voorzitter ik heb op 17 september erop aangedrongen om de besluitvorming niet als partijpolitiek te benaderen. U als College bent daar zelf een mooi voorbeeld van. Een regenboogcoalitie die als team het verzoek heeft opgepakt omdat het een maatschappelijke opgave is, geen politieke. Als het aan de PvdA ligt neemt ook de Raad het moedige besluit om in Rijswijk onderdak te verlenen aan mensen, die onze hulp zo hard nodig hebben en dat niet voor 48 of 72 uur maar voor enkele jaren zodat hen een toekomstperspectief wordt geboden. De Raad van Bussum heeft via een motie haar bestuur hiertoe opgeroepen en dat vinden wij een mooi voorbeeld. We moeten toch geen hek om onze gemeentegrens willen plaatsen en we beperken onze gastvrijheid toch niet alleen voor inwoners uit buurgemeenten, zoals BvR vorige week bepleitte bij de bespreking van de Parkeernota.

Het zal zeker niet gemakkelijk worden, maar we kunnen nu wel onze kracht als Rijswijkse samenleving laten zien. Laten we er geen wij-zij discussie van maken maar het vooral samen doen.

Wil van Nunen