Door op 24 augustus 2017

Grensperikelen Cromvlietkade ergernis bewoners

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders van Rijswijk naar aanleiding van vragen c.q. klachten over de situatie op de Cromvlietkade. Als gevolg van het grensbeloop tussen onze gemeente en Den Haag ter plaatse doen zich al lange tijd regelmatig voor de bewoners vervelende situaties voor. Zo worden bewoners door parkeercontroleurs uit Den Haag beboet terwijl ze een Rijswijkse parkeervergunning hebben. Straatnaamborden zijn afwezig want kunnen/mogen niet door Rijswijk worden geplaatst. Bewoners zijn daarvoor afhankelijk van Den Haag. Overigens zullen deze op verzoek van een inwoner binnenkort door Den Haag worden aangebracht. In het verleden speelde zich een discussie af over de fietstrommels en waar die zouden kunnen staan. Als de bewoners van de Cromvlietkade hun voordeur uitstappen, staan ze letterlijk vrijwel direct op Haags grondgebied. Dat zou voor burgers slechts een administratieve situatie moeten zijn zonder praktische problemen. Goede afspraken tussen onze beide gemeenten zouden dergelijke problemen kunnen voorkomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Herkent het college de situatie zoals hierboven beschreven?
  2. Welk parkeerregime is ter plaatse van de Cromvlietkade van toepassing? Is dat het Haagse parkeerbeleid en geldt dan het Haagse beleid inclusief handhavingsbeleid?
  3. Bent u het met ons eens dat de praktische consequenties van het grensbeloop tussen Den Haag en onze gemeente ter plaatse niet tot negatieve consequenties en merkbare gevolgen voor onze inwoners zouden moeten leiden?
  4. Kunt u aangeven welke afspraken er tussen onze beide gemeenten zijn gemaakt om tot een praktisch beheer en handhaving van gemeentelijke bevoegdheden ter plaatse te komen, zodat onze inwoners van die situatie geen hinder en ergernis ondervinden?
  5. Voor zover die afspraken (nog) niet sluitend zijn, wil het college dan op zo kort mogelijk termijn met Den Haag in overleg treden om die afspraken alsnog te maken, zodat de gemeente Rijswijk ter plaatse kan handelen en handhaven als ware het Rijswijks grondgebied? Wilt u de raad over de voortgang uiterlijk in december dit jaar informeren?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

 Jos Bolte                      

Yvonne Hagenaars

PvdA artikel 42 vragen  Grensperikelen Cromvlietkade ergernis bewoners