Door op 2 maart 2016

Doorbreek de negatieve spiraal van armoede

De afgelopen dagen is de gemeente Zaanstad in het nieuws geweest waar, net als in verschillende andere gemeenten, het roer omgegooid wordt. De fractie van de PvdA heeft mede naar aanleiding van deze berichtgeving artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk met als titel: “Doorbreek de negatieve spiraal van armoede”

‘Doorbreek de negatieve spiraal van armoede’

In november 2015 heeft de gemeenteraad de Kadernota Armoedebeleid 2016-2020 vastgesteld. Een motie van de PvdA-fractie om innovatieve voorbeelden van beleid in andere gemeenten waar mogelijk te betrekken bij het Rijswijkse armoedebeleid is door het College overgenomen.

Vorige week was de gemeente Zaanstad in het nieuws (NOS) waar, net als in verschillende andere gemeenten, het roer omgegooid wordt. Daar past men meer maatwerkondersteuning toe om te voorkomen dat mensen in een negatieve spiraal van oplopende schulden en uitkeringen terecht komen.

Soms kan met onorthodoxe middelen of een kleine financiële bijdrage van de gemeente kwetsbare inwoners meer perspectief worden geboden bij het vinden van bv. betaald werk of een woning.

De PvdA-fractie stelt het College op basis van het bovenstaande de volgende vragen:

  1. Kent u de initiatieven in o.a. de gemeente Zaanstad?
  2. Bent u het met de PvdA-fractie eens, dat kleine gemeentelijke investeringen zoals hierboven bedoeld, hoge maatschappelijke kosten in de toekomst kunnen voorkomen
  3. Bent u het met de PvdA-fractie eens, dat kleine gemeentelijke investeringen kunnen voorkomen dat mensen in een negatieve spiraal van oplopende schulden en uitkeringen terecht komen?
  4. Bent u bereid om de mogelijkheden voor Rijswijk van deze onorthodoxe aanpak te bestuderen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bij een positief antwoord op vraag 3 bereid om binnen 3 maanden hierover de Raad te informeren en bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn dit beleid in de praktijk te brengen?

Namens de PvdA-fractie:

Wil van Nunen         Yvonne Hagenaars

 

Het college beantwoordt de vragen op 22 maart 2016 als volgt:

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Ja.
  4. Ja, dit valt onder de uitwerking van de Kadernota Armoedebeleid 2016-2020 en Evaluatie schulddienstverlening.
  5. Ja, in lijn met onze eerdere toezegging zullen wij u informeren over de voortgang van het nieuwe Armoedebeleid en de maatregelen die worden getroffen.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,             de burgemeester,

drs. A. de Baat     drs. M.J. Bezuijen

 

bijlage:

Art. 42 vragen ‘Doorbreking van negatieve spiraal in armoede’

Beantwoording:  PvdA – Doorbreken nagatieve spiraal van armoede

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,

 

 

 

 

drs. A. de Baat

de burgemeester,

 

 

 

 

drs. M.J. Bezuijen