Door Yvonne Hagenaars op 11 juli 2016

De eerste stap: cultuurvisie Vrij Gedacht vastgesteld.

Een visie op de kunst en cultuur van Rijswijk tot 2030

Onder de prikkelende kop ‘Rijswijk Vrij gedacht’  is dinsdag 5 juli de visie op kunst en cultuur tot 2030 unaniem vastgesteld.  Al eerder heb ik aangegeven waarom de Rijswijkse PvdA kunst en cultuur actief steunen erg belangrijk vindt. Nu ga ik wat dieper in op een aantal zaken in de nota ‘Samen zijn we de stad’ zegt wethouder Borsboom terecht. Echter, juist voor kunst en cultuur is het voor een overheid van groot belang dat je als het ware de nieuwsgierigheid prikkelt en mensen verleidt om dingen te gaan doen waarvan ze het aanvankelijk niet eens wisten dat ze het in zich hadden. Daarnaast is er ook zoiets ingewikkelds als dat je iets moet koesteren, bewaren en zelfs aanvullen. Toch ziet niet iedereen het nut daarvan in.
Er hebben vele bijeenkomsten met de stad en met de raad plaatsgevonden om ideeën op te halen. Bij die brede opzet die gekozen is om te beluisteren en te bekijken wat Rijswijk nodig zou hebben, verzamelde het college veel maar lijkt er ook geen focus te zijn. De volgende zes beleidspijlers (waar dus een focus op moet liggen) zijn voorgesteld:
1. Clustering en samenhang
2. Vrijheid en creativiteit
3. Aanbod voor jeugd en jongeren
4. Kunst – en cultuureducatie
5. Ouderen en cultuur
6. Cultuur en historisch erfgoed en architectuur.
Daar kan niemand tegen zijn. De PvdA heeft net als andere partijen deze notitie omarmd met een paar kanttekeningen. In een de eerdere notitie (de houtskoolschets) zat de pijler architectuur nog niet. ‘Architectuur’ kan een belangrijke pijler worden in een stad waar veel gebouwd wordt; er kan zelfs een vanzelfsprekende focus ontstaan. Ook heb ik In mijn bijdragen erop gewezen dat het woord ‘kunstenaar’ zeer weinig voorkomt. Kunstenaars zijn immers het begin en het einde van je kunstbeleid is: zonder hen is er niks.

Uitvoeringsorganisatie
Hoe ga je een dergelijk ambitieus programma voor elkaar krijgen als je er geen cent bij doet? De zes pijlers vormgeven, vernieuwing entameren, het bestaande koesteren; het moet allemaal met de bestaande middelen. Wat de PvdA betreft is er daarmee te weinig een echte keuze gemaakt.
De gedachte in deze notitie is dat beleid en uitvoering van onderop wordt geregeld. Dat niet meer slechts vanuit het stadhuis maar vanuit de stad, vanuit een uitvoeringsorganisatie die kan bestaan uit particulieren, overheden, instellingen commercieel en niet-commerciële leden er initiatieven op deze zes gedachten gericht, gaan ontstaan. Er moet een (of er moeten meerdere) kunstmakelaars komen die de uitvoeringsorganisatie gaan opzetten. Dat moet zichzelf allemaal bedruipen en betalen. De hoop is dat er dan vanzelf uit andere bronnen geld vrij komt. Hoewel ik graag meega in deze droom ziet het er eerder als een fata morgana dan als een haalbare zaak uit. Vandaar dat ik namens de PvdA heb vast laten leggen dat dit alles niet ten koste mag gaan van de grote vier kunstinstellingen uit onze stad.
Schouwburg, bibliotheek, TRIAS en museum zijn in de satellietstad die Rijswijk is zeer belangrijke en succesvolle dragers van het cultuurbeleid. Een makelaarsfunctie of welk soort uitvoeringsorganisatie ook mag niet deze vier leegvreten. De wethouder gaf aan dat dat ook niet zou gebeuren.
De gelden die door andere huurcontracten of door verstandig handelen van culturele instellingen ‘over’ worden gehouden, vloeien ook nog eens terug naar de algemene middelen in plaats van naar cultuurbeleid zelf. Een amendement (van Gemeentebelangen!) met die strekking werd tot verbazing van de PvdA overgenomen. Wat ons betreft blijft cultuurgeld, cultuurgeld.
Dat cultuurbeleid wat de PvdA betreft, nooit slechts vraaggericht mag zijn, heb ik in mijn inleiding reeds aangegeven en dat heb ik zo ook in de raad gezegd.
Ik eindig zoals ik dat vorige keer ook deed. De PvdA staat voor een goed cultuurbeleid in Rijswijk. Dat is simpelweg een noodzaak die verder gaat dan de waarde van de economie. Het gedicht van Lucebert blijft dan ook gelden; (…) ‘Alles van waarde is weerloos’ (…)

Yvonne Hagenaars

De gehele nota is te downloaden. De raadsvergadering is ook op het raadplein te bezien en te beluisteren.

Het CDA kwam daar met een unfaire en onjuiste aantijging aan het adres van Wil. Zij is als ZZP’ er ook verbonden aan de organisatie Charistar die geholpen heeft bij de totstandkoming van de diverse nota’s over het cultuurbeleid. Het CDA suggereerde dat er belangenverstrengeling zou zijn en vond het vreemd dat niemand had gezegd dat Wil voor Charistar opdrachten deed. Wil doet dan ook niks voor gemeenten. Van deze op niets gebaseerde aantijging heb ik in mijn bijdrage afstand gedaan

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=rijswijk&id=10…

Yvonne Hagenaars

Yvonne Hagenaars

Geboren als Lemaire ga ik al jaren door het leven als Yvonne Hagenaars. Op mijn zeventiende ben ik ge-echt. Geboren worden en opgevoed als Indisch kind in een wit gezin, heeft mijn leven gekleurd. Vaak uitgescholden voor spleetoog en tijdens de treinkaping voor vuile Molukker. Deze achtergrond heeft mij allergisch gemaakt voor discriminatie, voor uitsluiting,

Meer over Yvonne Hagenaars