Door op 14 mei 2015

College komt vierde kwartaal 2015 met beleid inzake de Wet Taaleis WWB

De PvdA gemeenteraadsfractie heeft op 5 mei jl. artikel 42 vragen gesteld aan het college inzake de ‘Uitvoering van Wet Taaleis WWB in Rijswijk’ per 1 januari 2016. Het college heeft deze vragen op 12 mei jl. beantwoord.

Vragen ex artikel 42 Reglement van Orde

‘Uitvoering van Wet Taaleis WWB in Rijswijk’

Inleiding:
De Eerste Kamer heeft op 10 maart jl. ingestemd met de Wet Taaleis WWB waarbij gemeenten verplicht worden de bijstand te verlagen als er een redelijk vermoeden bestaat dat het Nederlands niet of niet in voldoende mate wordt beheerst op refentieniveau 1F. De verlaging vindt niet plaats als er vooruitgang geboekt wordt bij het verwerven van de taal. Deze taaleis is de gemeenten opgelegd zonder dat zij daarvoor middelen krijgen van het Rijk. Met deze wet moet een gemeente dus voorwaarden stellen aan de taalvaardigheid van mensen in de bijstand om zo de kans op betaald werk te vergroten. Deze Wet Taaleis wijzigt de Wet Werk en Bijstand (Participatiewet).

Ook Rijswijk moet nu aan de landelijke wet voldoen om uitkeringsgerechtigden die de Nederlandse taal niet op niveau F1 beheersen hun bijstand geheel of gedeeltelijk te ontzeggen én Rijswijk heeft een verantwoordelijkheid bij het scholen van deze mensen. De kosten voor deze verplichting liggen bij de gemeente. De Rijswijkse PvdA- fractie wil graag weten hoe het College de wet gaat invullen en bekostigen waarbij uitgangspunt moet zijn dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

De PvdA gemeenteraadsfractie heeft de volgende vragen aan het College:

 1. Is het College op de hoogte van de verandering van de WWB door de Wet Taaleis WWB?
 2. Erkent het College de zorgen van de VNG met betrekking tot de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de wet?;
 3. Heeft het College al zicht op de kosten voor de gemeente voor zowel de ontwikkeling van de toets, als voor de (structurele) uitvoering van scholing én de kosten per taaltraject?;
 4. Is het college, al dan niet in regionaal verband, voornemens te komen met een specifiek beleid hoe de Wet Taaleis WWB wordt uitgevoerd in het lokale/regionale bijstandsbeleid? Zo ja, wanneer kan de raad voorstellen daarover verwachten?
 5. Is het college bereid daar waar blijkt dat een hoger Nederlands referentieniveau noodzakelijk is om werk te verwerven, dit in het kader van maatwerk, ook te faciliteren?;
 6. Deelt het college de zorgen van de PvdA over de mogelijke strijdigheid met VN Rassendiscriminatieverdrag en met het twaalfde Protocol bij het EVRM als niet zorgvuldig wordt getoetst of het 1F-niveau aanwezig is?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Yvonne Hagenaars  en Wil van Nunen

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Nee. Op dit moment is het nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.
  Daarnaast moet nog in beleid worden uitgewerkt welk aanbod de gemeente wil
  doen en wat de kosten van dit aanbod bedragen.
 4. Ja. De wet Taaleis WWB zal per 1 januari 2016 inwerking treden. Uiterlijk in het
  vierde kwartaal van 2015 komen wij met beleid hoe deze wet in het lokale beleid
  wordt opgenomen.
 5. Ja. Op dit moment biedt de gemeente al trainingen aan om het taalniveau van onze
  inwoners te verhogen. In welke mate dit aanbod vanwege de Wet Taaleis WWB
  moet worden aangepast gaan wij onderzoeken.
 6. Nee. Wij gaan ervan uit dat de toetsing op het taalniveau zorgvuldig gebeurt.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. A. de Baat

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen