Door op 14 mei 2015

College houdt ‘vinger aan de pols’ bij Welzijn Rijswijk

De PvdA gemeenteraadsfractie heeft op 4 mei jl. artikel 42 vragen gesteld aan het college inzake de ontstane bestuurscrisis bij Stichting Welzijn Rijswijk. Het college heeft deze vragen inmiddels beantwoord op 13 mei jl. als volgt:

Vragen ex artikel 42 Reglement van Orde

Bestuurlijke crisis bij Welzijn Rijswijk

Welzijnswerk heeft voor de burgers van Rijswijk grote betekenis. Dat er onder de paraplu van de Stichting Welzijn Rijswijk zorg en hulp wordt geboden op vele terreinen, is zeer waardevol voor het dagelijkse leven van jong en oud in Rijswijk.

De PvdA-fractie maakt zich, naar aanleiding van het aftreden van twee bestuursleden van Welzijn Rijswijk, grote zorgen. Is de kwaliteit van aansturing van de organisatie nog gegarandeerd? Lopen burgers door de bestuurlijke crisis het risico dat Welzijn Rijswijk haar opdracht, zoals geformuleerd door de gemeente, niet kan uitvoeren?

De PvdA-fractie stelt op basis van de ontstane bestuurlijke crisis bij de Stichting Welzijn Rijswijk de volgende art. 42-vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

Hoe lang bent u op de hoogte van de bestuurlijke problemen en de moeizame relatie tussen bestuur-directie-medewerkers-vrijwilligers van Welzijn Rijswijk?
Betrokkenen geven aan dat er op verschillende niveaus binnen de organisatie scherpe verschillen zijn in visie en strategie op het huidige en toekomstige functioneren van Welzijn Rijswijk? Hoe beoordeelt u deze verschillen?
Er zou sprake zijn van gebrek aan professionaliteit en heldere communicatie tussen de verschillende lagen (bestuur-directie-medewerkers-vrijwilligers) binnen de organisatie? Wat is uw visie op deze klachten?
In hoeverre hebben de nog zittende bestuursleden het vertrouwen en het draagvlak om nog als bestuur verder te kunnen gaan?
Is de continuïteit van zorg en welzijn voor burgers gegarandeerd ondanks de nu ontstane situatie? Kunt u uw antwoord toelichten?
Bent u bereid om de Raad op korte termijn mondeling in te lichten en /of uitleg te geven over de ontstane situatie bij WR?
Welke stappen en aanpak overweegt u als College in de ontstane crisis bij WR?
Bent u bereid om de Raad nauwgezet te informeren over de voortgang van uw handelwijze en aanpak in deze crisis?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Wil van Nunen en Yvonne Hagenaars

 

Het college beantwoordt de vragen als volgt

 1. Op basis van signalen in de forumvergadering van november 2014 hebben wij op 4 december
  2014 een bestuurlijk overleg gehad met het bijna voltallige bestuur (excl. S. Asieb) van Welzijn
  Rijswijk. Daarin heeft het bestuur aangegeven dat er een aanleiding was de top-structuur van
  de organisatie tegen het licht te houden. Het bestuur heeft besloten hiervoor extern advies te
  vragen.
 2. Wij hebben naar aanleiding van het bestuurlijk overleg geconstateerd dat er een tweestrijd
  gaande is binnen Welzijn Rijswijk. Wij hebben het bestuur in onze brief van 22 december 2014
  verzocht deze strijd te beslechten en randvoorwaardelijk geformuleerd dat de kwaliteit van
  producten en de gemaakte prestatieafspraken op peil blijven.
 3. Wij constateren dat heldere interne communicatie een verantwoordelijkheid is van het bestuur.
  Over deze bevindingen gaan wij met het bestuur op korte termijn in overleg.
 4. Hierin heeft het bestuur een eigen verantwoordelijkheid. Essentieel voor ons is of de kwaliteit
  van de producten en de gemaakte prestatieafspraken op peil blijven.
 5. / 7. Wij houden de vinger aan de pols en tot op heden zijn de producten en diensten van
  Welzijn Rijswijk op orde. Wij hebben wel onze zorg geuit over de effecten van een tweestrijd op
  de organisatie en haar dienstverlening. Recente ontwikkelingen kunnen effect hebben op de
  bedrijfsvoering. Zoals geantwoord in antwoord 3 gaan wij hierover op korte termijn in overleg.
 6. / 8. Naast de beantwoording van schriftelijke vragen van uw raad, zullen wij u een raadsinformatiebrief doen toekomen en zouden wij graag met uw raad voor de zomer ingesprek willen over Welzijn Rijswijk conform de toezegging die is gedaan aan uw raad. Als desituatie daarom vraagt zullen wij u ook tussentijds informeren.

de secretaris,
drs. A. de Baat

de burgemeester,
drs. M. Bezuijen