Door op 4 mei 2016

College houdt vinger aan de pols bij verstrekking subsidiegelden aan de ANBO

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april jl. de artikel 42 vragen beantwoord inzake de subsidieverstrekking aan de ANBO. Hieruit blijkt dat het college de vinger aan de pols houd zodat de subsidiegelden ten goede blijven komen voor de Rijswijkse leden van de ANBO.

 

De gedwongen opheffing van de ANBO-afdeling Rijswijk heeft ertoe geleid dat de subsidie van de gemeente Rijswijk, € 3000,00 per kwartaal, nu aan de landelijke ANBO-vereniging wordt overgemaakt. Volgens afspraak dient dit subsidiegeld te worden ingezet om activiteiten ten behoeve van Rijswijkse leden/ouderen te bekostigen.

De PvdA-fractie heeft van Rijswijkse ANBO-leden vernomen, dat op dit moment onduidelijk is, hoe het Rijswijkse subsidiegeld wordt besteed.

Een punt van zorg is het volgende voorbeeld: vanaf 1 januari 2016 komt ANBO landelijk het huurcontract van de Ottoburg niet na. De huur wordt nu door een andere partij betaald.

De PvdA-fractie wil daarom de volgende artikel 42 vragen stellen aan het College:

 1. Klopt het dat de gemeente vanaf 1 januari de subsidie, die uitdrukkelijk bedoeld is voor plaatselijke activiteiten voor ouderen, overmaakt aan de landelijke ANBO-vereniging?
 2. Evalueert/controleert de gemeente of de subsidie ook daadwerkelijk ten goede komt aan plaatselijke, Rijswijkse activiteiten voor ouderen? Zo ja, op welke wijze vindt evaluatie/controle plaats?
 3. Onderneemt de gemeente actie om de landelijke vereniging te verplichten om het huurcontract van de Ottoburg na te komen?  Zo nee, waarom niet?
 4. Vorig jaar heeft, volgens onze bronnen, de landelijke vereniging zich bij de gedwongen opheffing van de afdeling Rijswijk ruim 18.000 Euro gemeentelijk subsidiegeld toegeëigend. Geld, dat gereserveerd was om het jubileum van de afdeling Rijswijk te vieren en om nog andere activiteiten voor ouderen op te zetten. Onderneemt u actie om informatie  in te winnen over de besteding van deze gelden? Zo nee, waarom niet?
 5. De PvdA-fractie wil u dringend verzoeken om de Raad voor 1 juni  schriftelijk te informeren over de besteding van het gemeentelijke subsidiegeld dat aan de landelijke vereniging wordt overgemaakt. Bent u hiertoe bereid?

Namens de PvdA-fractie:

Wil van Nunen

Het college beantwoordt de vragen op 29 april 2016 als volgt:

 1. Ja, dat klopt. Het college heeft zich ondanks de veranderde werkwijze van het ANBO tot doel gesteld dat de activiteiten voor onze Rijswijkse ouderen doorgang vinden.
  Hiervoor heeft zij de subsidie verstrekt aan de landelijke ANBO-verening.
 2. Ja, het college heeft in de subsidiebeschikking d.d. 23 november 2015 aan de landelijke ANBO als extra eis opgenomen dat de subsidie per kwartaal wordt toegekend.
  Hierbij is als voorwaarde gesteld dat de ANBO verantwoordt dat de middelen ten goede komen aan activiteiten voor Rijswijkse inwoners. De ANBO heeft op 22 maart 2016 een brief ontvangen met het verzoek in april een rapportage aan te leveren over het eerste kwartaal.
 3. Nee. De huur van de Ottoburg werd betaald door de ANBO voor het uitvoeren van een van hun taken. Die huur wordt nu door de KBO betaald.
 4. In de subsidiebeschikking d.d. 23 november 2015 aan de landelijke ANBO is gemeld de doelreserve in 2016 zou worden teruggevorderd (voor het jubileum), als de landelijke ANBO deze middelen niet aan kan wenden voor activiteiten die ten goede komen van Rijswijkse inwoners. Hier wordt bij de subsidievaststelling op getoetst.
 5. Het is te vroeg om op 1 juni een beeld te kunnen schetsen over hoe de subsidierelatie met de ANBO zich ontwikkelt. Wij verwachten in het derde kwartaal van 2016 hierover meer duidelijk te hebben en zullen u, wanneer daar aanleiding toe bestaat, dan nader informeren.

burgemeester en wethouders,

de secretaris,                        de burgemeester,
drs. A. de Baat                     drs. M.J. Bezuijen

 

16 16b Beantwoording vragen PvdA Gemeentelijke subsidie aan ANBO