3 juni 2016

College: de raad gaat uiteindelijk over de parkeertarieven

Naar aanleiding van een mogelijke proef,  om rondom Haagse winkelcentra  in de gemeente Den Haag, voor het eerste uur goedkoop te kunnen parkeren heeft Jos Bolte namens de PvdA op 31 maart jl. vragen gesteld over deze proef en te onderzoeken of dit ook in Rijswijk tot de mogelijkheden kan worden ingevoerd!

 

Het college heeft op 31 mei jl. deze vragen inmiddels beantwoordt.

Parkeren: voor een dubbeltje op de eerste rang?

In het Algemeen Dagblad stond deze week een artikel over een proef die de gemeente Den Haag begint met goedkoop (kort) parkeren nabij winkelcentra om die een steuntje in de rug te geven. Bij de desbetreffende winkelcentra kan dan voor tien eurocent een uur worden geparkeerd. Ook denkt de gemeente Den Haag aan een proef “smart parking” waarbij automobilisten in een winkelstraat voor een beperkte periode gratis kunnen parkeren voor de snelle boodschap.

Zoals bekend is parkeren nabij winkelcentrum Leidschenhage geheel gratis en in het centrum van Zoetermeer is parkeren gedurende de eerste drie uren gratis. Regionale afspraken over betaald parkeren, teneinde ongelijkheid in de kosten ervan nabij winkelgebieden tegen te gaan, zijn nimmer goed van de grond gekomen. Die ongelijkheid zal wellicht als gevolg van de (op zich begrijpelijke) maatregelen in buurgemeente Den Haag ten koste gaan van de Rijswijkse winkelgebieden, met name In de Bogaard en Oud Rijswijk. Aanpassing van het Rijswijkse betaald parkeerbeleid is naar de mening van de fractie van de Partij van de Arbeid hiermee zeer gewenst.

Uw college heeft geen invloed op de tarieven van het parkeren van Q-park nabij In de Bogaard. Naar ons weten is het mogelijk de huidige overeenkomst met Q-park in 2019 te ontbinden. Zonder actie vanuit de gemeente loopt het contract stilzwijgend door voor de volgende 20 jaren. Teneinde als gemeente (weer) invloed te krijgen op het parkeren inclusief tarifering rond In de Bogaard is derhalve tijdige actie van uw college nodig.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is de bovenvermelde ontwikkeling bij uw college bekend en bent u hierover door Den Haag of in regionaal verband geïnformeerd?
  2. Bent u het met de PvdA eens dat deze ontwikkeling in Den Haag, naast het bestaande beleid inzake betaald parkeren in onder andere Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer, in het belang van de Rijswijkse winkelgebieden en winkeliers noodzaakt tot het aanpassen van het Rijswijkse betaald parkeerbeleid?
  3. Is uw college bereid ook in Rijswijk het tarief voor betaald parkeren al dan niet als proef gedurende tenminste het eerste uur zeer goedkoop (“een dubbeltje”) te maken of geheel gratis (“smart parking”) teneinde verdergaande oneerlijke concurrentie in de regio tegen te gaan?
  4. Wil uw college tijdig actie ondernemen teneinde te voorkomen dat het huidige contract met Q-park (of diens rechtsopvolger) stilzwijgend wordt verlengd na de huidige periode, zodat de gemeente weer de volledige zeggenschap krijgt over het parkeerregime rond In de Bogaard of tenminste verbeterde en hernieuwde afspraken kan maken?
  5. Wilt u de raad over de voortgang van deze en daaruit voortvloeiende ontwikkelingen actief informeren?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Ja, de ontwikkeling is bij ons bekend. Hierover zijn we niet door Den Haag of in regionaal verband geïnformeerd.
  2. Het Rijswijkse beleid voor ‘’betaald parkeren’’ gaat met name over het parkeertarief dat betaald moet worden bij de parkeerautomaten op straat (Hillenaarplantsoen, Herenstraat, Nobelaerstraat, etc.). Het gaat niet over het tarief van de parkeerterreinen of de parkeergarages rond In de Bogaard, omdat de gemeente daar niet zelf de hoogte van de tarieven vaststelt. De parkeerterreinen (middenbermen Prinses Beatrixlaan) zijn in exploitatie uitgegeven aan Q-Park; de parkeergarage onder het Bogaardplein is niet in eigendom van de gemeente en de gemeente heeft ook geen stem in de exploitatie ervan. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de Kadernota Parkeren. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de huidige betaald parkeergebieden blijven gehandhaafd; tevens wordt het mogelijk om in de belanghebbendengebieden betaald te parkeren. Het parkeertarief moet nog worden bepaald door uw raad (de raad gaat immers over de parkeertarieven). Verlaging van het parkeertarief is mogelijk maar kost ook geld. De huidige opbrengsten uit de parkeerautomaten zijn circa € 250.000,- per jaar.
  3. De gemeente Den Haag maakt niet voor iedere parkeerder het parkeertarief het eerste uur zeer goedkoop. Vooralsnog gaat het in Den Haag om een pilot bij winkelcentrum Ypenburg en wordt nog gekeken naar een aantal andere locaties. Het lage tarief geldt alleen voor kort parkeren (maximaal 1 uur). In Rijswijk is bij vaststelling van de Kadernota Parkeren in de gemeenteraad reeds het voorstel aangenomen dat ter vervanging van de blauwe zones/ kort parkeren een klantvriendelijke fiscaal alternatief wordt uitgewerkt. Deze uitwerking wordt u voorgelegd bij vaststelling van de parkeertarieven. Smart Parking is niet hetzelfde als het geheel gratis maken van het parkeren. Vaak gaat het hierbij om het (tegen gereduceerd tarief) vooraf reserveren van een parkeerplaats. Ook wordt de term Smart Parking gebruikt voor systemen die het mogelijk maken dat ondernemers digitale mogelijkheden krijgen om de parkeerkosten van de klant te betalen. Ook hiervan is bij behandeling van de Kadernota in Rijswijk gezegd dat de mogelijkheden onderzocht worden om ondernemers aan hun klanten parkeerkorting aan te laten bieden.
  4. Ja. Het college houdt de contractdata in de gaten en voert regelmatig gesprekken met Q-park. Het is overigens een misvatting dat de gemeente na afloop van het contract volledige zeggenschap krijgt over het parkeerregime rond In de Bogaard. De parkeergarage onder het Bogaardplein is niet van de gemeente. Het contract tussen gemeente en Q-park gaat over de parkeerterreinen in de middenberm van de Prinses Beatrixlaan en twee kleinere percelen rond het voormalige belastingkantoor.
  5. Ja

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. A. de Baat

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen