4 juli 2017

Bijdrage PvdA in kaderdebat 2017

Voorzitter,
Allereerst dank en complimenten voor het College en de ambtelijke organisatie voor alle stukken die wij hebben ontvangen evenals de beantwoording van de schriftelijke vragen.
De PvdA zal zich in haar inbreng op dit moment vooral richten op thema’s in het Sociaal Domein, een domein waarvoor wij, zoals u weet, bij uitstek veel aandacht vragen.

De afgelopen maanden hebben wij al uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen als het parkeerbeleid, het dossier Huis van de Stad en (sociale) woningbouw. In hoofdlijnen zijn onze richting en onze aandachtspunten u al duidelijk en wij zullen deze en andere onderwerpen positief-kritisch blijven benaderen. Bij de begrotingsbehandeling voor 2018, de laatste van dit College, zullen wij uitgebreid ingaan op wat dit College goed en volgens ons minder goed heeft gedaan in de afgelopen 3,5 jaar. De balans moet immers worden opgemaakt.

Voorzitter, financieel staat Rijswijk er goed voor. De basis hiervoor is mede in voorgaande periodes, in economisch slechtere tijden, gelegd en ook dit College voert een solide financieel beleid. Dat de Algemene Uitkering nu en in de komende jaren zich zeer gunstig ontwikkelt, is een prettige bijkomstigheid. We hebben 2016 afgesloten met een positief saldo van bijna 2 miljoen Euro. Kortom, onze gemeente kan tegen een stootje.

Onze reserves zijn op peil. Voor de PvdA belangrijk, want dat biedt ons de mogelijkheid, om indien bv. het verstrekte budget voor WMO-zorg in het komende jaar niet toereikend is, daar een beroep op te kunnen doen.

Voorzitter, de lancering van de stadsvisie, de voorbereiding voor het Huis van de Stad en het parkeerbeleid mochten wat kosten in het afgelopen en ook het huidige jaar. Kosten die vooral in processen zijn gaan zitten.

Voor de PvdA is het daarom onbegrijpelijk, dat het College er niet voor heeft gekozen om naast de werkgroepen met een economisch profiel ook een werkgroep Sociale Innovaties 2030 in te stellen.
En deze cri de coeur is dan meteen een mooi bruggetje naar de blik op het eerste halfjaar 2017 en ons wensenlijstje voor de nieuwe begroting, die we met elkaar in het najaar zullen vaststellen. Een begroting, die ook over de raadsverkiezingen van maart 2018 heen getild wordt.
Werkgelegenheid

Voorzitter, het College heeft een aantal stappen gezet om de werkgelegenheid in Rijswijk aan te jagen met omscholings- en baangarantietrajecten voor inwoners. Kijken we naar de cijfers in Rijswijk, dan constateren we dat meer dan 50% van onze werkzoekenden boven de 45 jaar is. Dit is een landelijke trend, maar deze cijfers vragen wel om lokale actie. De 45+ groep heeft nog veel te bieden, maar komt in de praktijk vaak niet zelfstandig aan een betaalde baan. Daarom stelt de PvdA voor dat u een pilot start met individuele coaching en accountmanagement juist gericht op deze doelgroep. Zo worden kwetsbare jongvolwassenen in onze gemeente begeleid en wij zijn ervan overtuigd dat aanpak ook voor een andere doelgroep succesvol kan zijn. Wij horen graag of u ons voorstel steunt en wil uitvoeren.

Voorzitter, er zijn meer groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan alleenstaande ouders, vaak moeders, die graag willen werken, maar dat niet altijd fulltime kunnen, en aan mensen met een arbeidsbeperking. De plaatsing van deze werknemers verdient, gezien het nieuw ingezette landelijke beleid, echt prioriteit wat de PvdA betreft. Het vraagt om een andere inzet en andere visie op de invulling van werkplaatsen bij werkgevers en de gemeente. In die zin wil mijn fractie de wethouder van economische zaken dringend verzoeken om in zijn pogingen om Rijswijk aantrekkelijk te maken voor bedrijven ook mee te wegen of een bedrijf maatschappelijk ondernemen en diversiteit in personeelsbeleid hoog in het vaandel heeft staan. Kunt u dit toezeggen? Wij horen graag uw reactie. Zoals al eerder toegezegd, zien wij ook graag tegen het einde van het jaar de uitkomsten van het gesloten Sociaal Akkoord met de BBR tegemoet.

Ouderen

Voorzitter, de PvdA heeft de laatste maanden veel gesprekken gevoerd met de ouderenbonden, instellingen en senioren zelf. Over het algemeen zijn zij tevreden over geboden zorg en begeleiding, maar we hebben ook voldoende wensen gehoord.

Samen met het CDA en OR vragen wij aandacht voor nieuwe woon- en zorgconcepten, waar ook in Rijswijk behoefte aan is. Bovendien pakken we op deze wijze meerdere zaken tegelijkertijd aan. Wonen en zorg kunnen in slimme concepten mooi worden gecombineerd. Ouderen kunnen, waar mogelijk, elkaar helpen en binnen hetzelfde complex gezamenlijk activiteiten ondernemen. Daarnaast kunnen we hierdoor het groter wordende probleem van eenzaamheid bestrijden, dat zich ook in onze gemeente voordoet. Wij dienen daarom gezamenlijk een motie in (zie Motie).

Voorzitter, we zijn blij dat het ANBO-Rijswijk geld, dat door het opgeheven bestuur Rijswijk verplicht overgemaakt moest worden naar de landelijke vereniging, weer terug bij de gemeente is.
We zien dat een groot deel van de voormalige ANBO leden nog steeds bij elkaar komt, busreisjes organiseert etc. Er is behoefte om elkaar te zien, maar men heeft geen formele basis meer en men voelt zich wat ontheemd na zoveel jaren in verenigingsverband te hebben opgetrokken. Incidentele financiële ondersteuning zou zeer welkom zijn. We willen dit bij het College, en specifiek wethouder Lugthart, onder de aandacht brengen en vragen of de gemeente hier een faciliterende rol in kan spelen.

Voorzitter, in o.a. Rotterdam en ook andere gemeenten in onze regio kunnen ouderen gratis reizen met OV. Ook de PvdA is hier een groot voorstander van – net als van een extra inzet op vervoer op maat – omdat het de mobiliteit van met name ouderen met een kleine beurs zoveel groter maakt en dus ook eenzaamheid bestrijdt. Kan het College toezeggen gratis OV binnen de regio ook voor ouderen in Rijswijk in te voeren?

Armoedebeleid

Voorzitter, uw college doet het nodige om armoede te bestrijden. Dat kunnen wij alleen maar van harte ondersteunen. Onlangs is het Armoedepact gesloten met verschillende maatschappelijke partners in Rijswijk. Een mooie start, maar er moet nu worden doorgepakt op de verschillende deelthema’s. Hoe ziet het Plan van Aanpak voor dit jaar eruit? Tevens is extra kabinetsgeld, de Klijnsma-gelden, bestemd voor kinderen in armoede ook aan onze gemeente uitgekeerd. Het College heeft nav een vraag van de PvdA-fractie in het Forum toegezegd dat dit geld boven op het al gereserveerde gemeentelijke budget voor armoedebestrijding komt. Bij de begrotingsbehandeling komen we hier zeker op terug. Eind 2017/begin 2018 lijkt het ons ook zinvol om een update van de Armoedemonitor naar de Raad te sturen om de outcome van het armoedebeleid van de afgelopen 3,5 jaar te kunnen vaststellen. Kunt u ons dit toezeggen?

Voorzitter, wij willen ook aandacht vragen voor de toekomst van de Weggeefwinkel. Van verschillende kanten horen wij dat het voortbestaan ervan onzeker is. Aangezien deze voorziening voor een groep inwoners zeer belangrijk is, vragen wij uw maximale inzet om de Weggeefwinkel in Rijswijk te behouden.

Sport/onderwijs

Voorzitter, sport verbindt Rijswijkers, jong en oud. In contacten met diverse verenigingen merken we dat sportverenigingen meer dan ooit hun maatschappelijke rol willen uitbreiden. De gemeente kan daar in faciliterende zin waarschijnlijk meer betekenen dan nu het geval is. Zo kan de sportsector ingezet worden om inwoners meer weerbaar te maken of juist worden ingezet bij armoedebestrijding. In dit kader willen wij u ook vragen om nog eens te kijken naar de deelname van sportverenigingen aan de Ooievaarspasregeling en of die regeling mogelijk aanpassing behoeft voor de kleine clubs. Graag uw reactie.

Wij begrijpen uit reacties van ouders van de nieuw te bouwen Brede School in het Rembrandtkwartier dat zij een eigen gymzaal grenzend aan de school een betere en veiliger oplossing vinden dan gebruik te maken van de nieuw te bouwen sporthal aan de Burg. Elsenlaan. Kunt u toezeggen nog eens naar de mogelijkheden te kijken van een eigen gymzaal voor de scholen? En wanneer kunnen wij een raadsvoorstel voor een nieuwe sporthal, die zeer urgent is, tegemoet zien?
In het begin van deze raadsperiode stond de privatisering van de Schilp op de agenda. Kunt u ons zeggen hoe de situatie op dit moment is wat betreft de toegankelijkheid (prijzen) van deze voorziening voor iedere inwoner van Rijswijk? En wat zijn de ervaringen van de verenigingen, die er gebruik van maken? Graag uw reactie.

Jongeren

Voorzitter, we hebben het al vaker opgemerkt: het is voor ons onduidelijk hoeveel budget er precies besteed wordt ten behoeve van het jongerenwerk. Daarnaast worden er weinig jongeren bereikt. Volgens uw opgave slechts 100 jongeren per jaar. Daar maken we ons nog steeds zorgen over, evenals de uitgaven voor de inhuur van derden en vast personeel. Hoe wil het College deze ontwikkeling op korte termijn ombuigen ten gunste van een groter bereik van de jongeren zelf?

De PvdA heeft ook herhaaldelijk vragen gesteld over de aanpak van zwerfvuil. Het College zet vooral in op preventie en voorlichting. Mijn fractie overweegt, mede afhankelijk van een in september toegezegde brief over een zwerfafvalplan, in het najaar met een initiatiefvoorstel te komen waarin de aanpak, maar zeker ook de handhaving centraal zullen staan. Daarover op een later tijdstip meer.

Voorzitter, wij realiseren ons dat een aantal thema’s door ons onbesproken blijft zoals duurzaamheid en het openbaar groen maar daar komen wij op een ander moment zeker op terug. Tevens kijken wij uit naar de transformatienota Cultuur in het najaar, waar wij hoge verwachtingen van hebben. Ook een sector waar het leggen van verbinding bij uitstek mogelijk is. In dat kader verwachten wij ook een structurele oplossing voor de problematiek die is geconstateerd bij het museum, als een van onze pijlers in het cultuurdomein.

Voorzitter, ik sluit af. De PvdA zal zich altijd voor een verbonden samenleving waarin iedereen telt blijven inzetten, ook in Rijswijk.