Door op 30 november 2015

Bestrijd armoede met alle mogelijke middelen

Behandeling van de Kadernota Armoedebestrijding in de raadsvergadering van 24 november 2015
Wil van Nunen heeft namens de PvdA-fractie de volgende tekst uitgesproken tijdens de behandeling van de Kadernota Armoede in de Raadsvergadering van 24 november jl.
De fractie heeft een motie ingediend (zie hieronder) om goede voorbeelden in andere gemeenten wat betreft een innovatieve aanpak van armoede toe te passen in Rijswijk. Deze motie is door het College overgenomen.

De PvdA heeft ingestemd met de kaders zoals door het College voorgesteld. We houden vinger aan de pols hoe het College de ambities op papier gaat uitvoeren. Want daar gaat het natuurlijk om: neemt de armoede in Rijswijk af door dit College-beleid?

Voorzitter,
In het Forum van 17 november hebben we deze Kadernota al uitgebreid besproken.
Armoede onder inwoners en daarmee uitsluiting in onze samenleving moet ten allen tijde worden bestreden, daar zal iedereen het wel mee eens zijn. De politieke vraag erachter is dan welke middelen en hoeveel budget je daarbij inzet. Het gaat bovendien niet alleen om de vraag of er effectief gebruik wordt gemaakt van de beschikbare voorzieningen maar zoals de VVD terecht vorige week opmerkte wat uiteindelijk het resultaat is van alle inspanningen om armoede te bestrijden: de outcome dus van het gevoerde beleid.

De PvdA vindt dat we in deze gemeente met zoveel mogelijk middelen de armoede moeten aanpakken. Het dagelijkse leven zonder betaald werk, met schulden en met maandelijkse vaste lasten die je eigenlijk niet kunt betalen, met kinderen die je niet kunt geven, dat nodig is voor hun ontwikkeling en vrije tijdsbesteding, dat dagelijkse bestaan is zwaar.

Vandaag hebben we kunnen lezen, dat meer kinderen dan in 2009 in NL in bijstandsgezinnen leven. Dat percentage zal in Rijswijk mogelijk ook gestegen zijn.

Voorzitter, ik heb in een vroeg stadium, begin september hier in de raadszaal nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de toen nog mogelijke afschaffing van de kwijtscheldingsregeling van het waterschap Delfland. Daarna hebben we andere partijen ook nog opgeroepen om tegen te stemmen. Inmiddels weten we dat het waterschap deze afschaffing doorzet. Onacceptabel en een grote klap in het gezicht van alle regiogemeenten die armoedebestrijding serieus nemen.

Voorzitter, terug naar de inhoud van de Kadernota. De PvdA complimenteert het College met het voornemen om de bestaande regelingen te verhogen tot 130% van het sociale minimum. We vinden dit een mooie inzet van dit College, hoewel we er wel bij willen aantekenen dat het enige jaren geleden niet mogelijk was om voorzieningen boven de 110% aan te bieden.

Natuurlijk moeten we er op letten, dat mensen die hier net boven zitten, omdat ze betaald werk krijgen, niet opnieuw in een armoedeval terecht komen. De angst van de VVD dat hierdoor de prikkel om werk te zoeken bij veel mensen zal ontbreken, delen wij zeer zeker niet. Voor de meeste mensen is economische zelfstandigheid een belangrijk uitgangspunt.

Voorzitter, Gemeentebelangen heeft in de technische vragenronde geconstateerd dat er nog geld voor armoedebestrijding in 2014 op de plank is blijven liggen. Deelt u deze constatering en wat gebeurt er met dit budget uit 2014?

Voorzitter, wij zien dat u armoedebestrijding ook aanpakt met de nodige voorzieningen in natura, zoals de Schoolspullenpas en voortzetting van de Ooievaarspas, die al jaren door onze gemeente wordt verstrekt. De PvdA kan zich hierin vinden en is vooral ook geïnteresseerd in het gebruik van deze voorzieningen en het effect dat hier van uitgaat op de structurele vermindering van armoede in gezinnen. Wij zien dan ook graag regelmatig terugkoppeling van de resultaten aan de Raad. Graag uw reactie hierop.

Deze Kadernota bevat uitgangspunten voor de bestrijding van armoede. Dat betekent dat de uitgangspunten nog moeten worden ingevuld in een actieplan bijvoorbeeld ook wat de samenwerking betreft met andere partners in Rijswijk. Graag zien we het actieplan op korte termijn tegemoet. Kunt u dat toezeggen?

Naast de voorstellen van het College willen we graag inzetten op meer innovatie in de aanpak van armoede. Een stad als Amersfoort geeft hierbij een mooi voorbeeld. Een meer wijk- of buurtgerichte aanpak met meerdere partners kan ervoor zorgen dat stille armoede ook achter de voordeur zichtbaar wordt. Vooral ouderen kunnen hierbij geholpen worden.

Voorzitter, wij wachten de reactie van de wethouder af op onze motie.

 

Motie Innovatie in Armoedebeleid