Door op 26 maart 2015

Armoedebeleid kan altijd (nog) beter

Hieronder staat de inbreng van de PvdA-fractie (uitgesproken door Wil van Nunen) tijdens het raadsdebat over de startnotitie Armoedebeleid op 24 maart jl.

Het College heeft een analyse gemaakt van de armoedegegevens in Rijswijk. Het is belangrijk om goed in beeld te hebben welke groepen in Rijswijk het moeilijk hebben om maandelijks rond te komen. Inkomsten en uitgaven worden in de Armoedemonitor duidelijk tegen elkaar afgezet.

Op zich valide gegevens waarbij wordt gemeld dat een grote groep huishoudens enkele honderden euro’s per maand tekort komen voor basisuitgaven. Dit zou betekenen, dat we in dit land al jaren, juist ook op het landelijke niveau, waar de uitkeringen en toeslagen worden vastgesteld, sociaal beleid uitvoeren, dat ontoereikend is voor sociale minima. Of liever gezegd, dat we zoals de SP zegt, al jaren lang asociaal beleid uitvoeren. Wij horen graag uw reactie hierop.

Tevens kan ik me voorstellen, dat de armoede in Rijswijk ten gevolge van de crisis, de vergroting van de werkloosheid met hoge privé-lasten, juist de laatste jaren flink is toegenomen. De situatie zal voor een groep sterk zijn verslechterd. Deze verdieping van armoede in met name de laatste jaren geeft de armoedemonitor niet aan.

Laat 1 ding helder zijn: ook de PvdA wil armoede zo snel mogelijk de wereld uit, te beginnen in Rijswijk. Daar hebben we in de vorige Colleges met voormalig wethouder van Sociale Zaken, Jos Bolte, ook hard aan gewerkt middels allerlei regelingen juist voor sociale minima. Daar waren we en daar zijn we nog steeds trots op.

Het steekt de PvdA dan ook behoorlijk dat wethouder Lugthart in de pers herhaaldelijk heeft verkondigd dat dit College zal starten met een aanpak van armoede in Rijswijk. Alsof er daarvoor niets is gebeurd en er alleen maar geld voor armoedebestrijding op de plank is blijven liggen. Het optrekken van de Ooievaarspas naar 130% van de bijstandsnorm is een regeling uit de vorige periode, evenals de voorziening van een aanvullende ziektekostenverzekering voor sociale minima en aandacht voor preventie en nazorg voor burgers met schulden.

Als het beleid dan zo weinig voorstelde volgens wethouder Lugthart waarom heeft de wethouder als toenmalig SP-raadslid dan niet meer van zich laten horen? Uit de handelingen van de Raad blijkt dat de SP zich met name druk maakte over de positie van ZZP-ers in de vorige raadsperiode.
Dat het beleid nog beter kan, daar wil de PvdA graag aan meewerken. Dat het bereik van de doelgroep echt hoger moet wat betreft de gebruikmaking van de bestaande regelingen, daar zijn wij het van harte mee eens. We pleiten daarom voor het versterken en uitbreiden van het beleid van het vorige College, dat een goede basis is gebleken.

We hebben het vanavond over een startnotitie. De eigenlijke beleidskeuzes moeten nog worden voorgelegd aan de Raad. En daar gaat het natuurlijk om: welke keuzes maakt dit College om burgers in Rijswijk structureel uit de armoede te halen? Tot nu toe lezen we vooral dat het College ernaar streeft om instellingen en diverse fondsen meer met elkaar te verbinden in Rijswijk. Dat is uiteraard prima, maar daarmee heb je nog geen structurele aanpak van armoede geformuleerd. Kan de wethouder aangeven, welke extra middelen, zoals in de startnotitie vermeld, worden ingezet?

De VVD hoorde ik in het Forum al zeggen, dat middelen niet tot doel mogen worden verheven en dat de huidige regelingen eerst maar eens beter moeten worden benut.
Kortom, we zijn zeer benieuwd hoe een structurele aanpak van armoede van dit College eruit zal zien en kijken uit naar de Kadernota en het debat daarbij.

Het organiseren van een stadsconferentie om partijen bij elkaar te brengen en hun visie te horen was een goed initiatief, maar nu komt het op daden aan. Wat dat betreft vindt de PvdA dat u teveel tijd neemt voor het proces en te lang wacht met het formuleren en uitvoeren van beleid. Ook wij gaan voor kwaliteit maar snelheid is ook geboden, juist als het om armoedebeleid gaat. Voor een College dat van armoedebestrijding een speerpunt heeft gemaakt, is het voor ons teleurstellend dat we in het najaar, 1,5 jaar na aantreden van dit College, pas kaders gaan bespreken. Om pas daarna het College de ruimte te bieden om uitvoerende maatregelen daarbij in te zetten. Kortom armoedebeleid wordt pas in 2016 zichtbaar.

Mensen duurzaam uit armoede halen, dat is het streven waar de PvdA zich altijd sterk voor heeft gemaakt en zal blijven doen. Graag zo snel mogelijk!