14 augustus 2017

Alle zwerfvuil de wereld uit, te beginnen in Rijswijk!

Een heerlijk zomerreces, doorgebracht in het altijd mooie Rijswijk, is bijna weer ten einde. Ondanks de vakantieperiode is er tussen de fractieleden veel ge-whatsappt en gemaild: ontwikkelingen staan niet stil….

Zelf ben ik aan de slag geweest om een initiatief-voorstel te schrijven over het aanpakken van zwerfvuil. Dit is inmiddels aan het college aangeboden voor behandeling in de raad van september, en zal binnenkort op de website worden geplaatst. Waarom dit initiatief?

Al vanaf de start van deze raadsperiode heb ik namens de fractie aandacht gevraagd voor het steviger aanpakken van zwerfvuil. Heel veel mensen storen zich rot aan de rotzooi op straat en in de openbare ruimte, en het lijkt alleen maar ergerte worden. Namens de fractie heb ik al in juli 2014 schriftelijke vragen gesteld, met name om een stevige aanpak van overtreders en adequate handhaving te garanderen. Hoewel het college daar toen positief op reageerde, is er in de praktijk niets aan gedaan. Bijna elk jaar heb ik er bij algemene beschouwingen opnieuw naar gevraagd, maar het college antwoordde telkens dat hun inzet is gericht op het stimuleren van goed gedrag in plaats van op handhaven. Er is zelfs structureel € 75.000,- voor die positieve aanpak uitgetrokken, en dit jaar nog eens € 60.000 extra voor de aanpak van zwerfvuil in de Plaspoelpolder. Op zich is het prima dat het college probeert via een positieve benadering gedragsverandering te krijgen bij diegenen die het zwerfvuil veroorzaken. Maar als dat niet of onvoldoende werkt (en dat is wel duidelijk!) dan moet er ook stevig worden gehandhaafd.

De gemeente heeft een aantal ambtenaren in dienst die een handhavende functie hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, maar ook de naleving van allerlei andere regels of vergunningen van de gemeente te controleren. Voor de controle op milieu-overtredingen zoals het veroorzaken van zwerfvuil, zijn slechts twee ambtenaren aangesteld. Waarom zouden niet álle handhavers kunnen letten op zwerfvuil, zodat dat echt wordt aangepakt? Een bredere en meer flexibele inzet van alle ambtenaren die belast zijn met opsporing en handhaving komt de efficiency overigens op alle terreinen van handhaving ten goede. Wij stellen daarom voor dat (in principe) alle ambtenaren, belast met handhaving, ingezet moeten kunnen worden voor het opsporen, handhaven en verbaliseren van overtreders van zwerfvuil. Daarnaast zal enige uitbreiding van personeel nodig zijn (in ons voorstel is dat 1 fte). De kosten hiervan kunnen worden betaald door de boetes voor zwerfvuil c.a. te fiscaliseren, net als met de parkeerboetes is gebeurd. En tenslotte is extra communicatie over deze nieuwe aanpak nodig, zodat mensen weten dat “de vervuiler betaalt” als je in Rijswijk je rotzooi gewoon op straat gooit. We willen van Rijswijk immers allemaal dat het een imago heeft van een groene en schone gemeente? Daarom zal ons voorstel vast op brede steun mogen rekenen: “Alle zwerfvuil de wereld uit, te beginnen in Rijswijk!”

Jos Bolte

PvdA Initiatief-voorstel zwerfvuil