Door op 25 augustus 2016

Algemeen welzijnswerk zonder politieke of religieuze boodschap

De PvdA gemeenteraadsfractie is ter ore gekomen dat de Stichting Welzijn Rijswijk plannen zou hebben om een deel van het vrijwilligerswerk – met name de catering- in het Oude Raadhuis aan de Laan Hofrust, over te doen aan het Leger des Heils. Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk.

Vragen ex artikel 42 Reglement van Orde

“Algemeen welzijnswerk zonder politieke of religieuze boodschap”

Ons is ter ore gekomen dat de Stichting Welzijn Rijswijk plannen zou hebben om een deel van het vrijwilligerswerk – met name de catering- in het Oude Raadhuis aan de Laan Hofrust, over te doen aan het Leger des Heils. Het Leger des Heils is een evangelisch kerkgenootschap dat veel en goed werk doet maar als hoofddoelstelling heeft “vertellen van Gods liefde”.

De Stichting Welzijn Rijswijk is een stichting op algemene grondslag die werkt voor en met alle Rijswijkers in openbare, vaak gemeentelijke gesubsidieerde panden die ten dienste staan voor het welzijn van álle Rijswijkers. Het verkondigen van een politieke of religieuze boodschap im-of expliciet, is daar geen onderdeel van en hoort dat ook niet te zijn.

De Rijswijkse PvdA heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van deze voornemens van de SWR?
  2. Wat is de reden om de catering, die al vele jaren naar tevredenheid door vrijwilligers van SWR wordt uitgevoerd door een andere organisatie te laten uitvoeren? Is dit in goed overleg met de vrijwilligers gebeurd?
  3. Is het college het met ons eens dat ten principale welzijnswerk en aanverwante diensten zoals catering van de SWR openbaar, voor iedereen en gespeend van geloofsrichting of politieke voorkeur moet zijn? Wordt hiermee indirect subsidie gebruikt voor het werk van het Leger des Heils?
  4. Bent u bereid om met SWR over de inzet van het Leger des Heils in gesprek te gaan?
  5. Bent u bereid hierover de Raad op korte termijn te informeren?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Yvonne Hagenaars
Erik van der Veer

Art. 42 vragen: Algemeen welzijnswerk zonder politieke of religieuze boodschap