Door Wil van Nunen op 30 december 2014

2015: Zorg om elkaar en ondernemen met een sociaal hart!

Politiek gezien was 2014 een belangrijk jaar, ook in Rijswijk.
Gemeenteraadsverkiezingen in maart, een nieuw College met 4 voormalige oppositiepartijen (GBR, D66, GroenLinks en SP) en 1 ‘oude’ coalitiepartij (VVD) vanaf mei, en de voorbereiding op de 3 decentralisaties in 2015.

Nieuwe regelgeving (verordeningen) moet de uitvoering van de Jeugdzorg, langdurige zorg (veelal aan ouderen) en werken naar vermogen vastleggen. In het najaar hebben College en Raad daar uitvoerig met elkaar over gesproken.

In een vorige bijdrage heb ik u al geïnformeerd over de nieuwe verordeningen voor de Zorg.
In de laatste Raadsvergadering van 16 december hebben we de Verordening Participatiewet vastgesteld. Die wet moet jonggehandicapten, mensen met minder dan 100% arbeidsproductiviteit en bijstandsgerechtigden naar een gewone baan begeleiden. Dat betekent dat we anders naar bestaande functies moeten kijken zodat meer mensen in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen.
Voor de PvdA-fractie is het de grote uitdaging voor 2015 hoe we in de regio goede afspraken maken met werkgevers. Het vergt van hen een houding waarin ondernemen met een sociaal hart centraal staat. De PvdA zal goed in de gaten houden, of het College met concrete acties komt om mensen aan een gewone arbeidsplaats te helpen met de noodzakelijke begeleiding.

Twee punten vielen ons op tijdens het debat over dit onderwerp:

 • De gemeente geeft het goede voorbeeld:
  Alleen de PvdA en D66 daagden de wethouder uit om aan te geven wat de gemeente zelf als werkgever eraan doet om mensen met een beperkte arbeidscapaciteit aan te nemen. Als je initiatieven van bedrijven verwacht, mag je zelf toch wel het goede voorbeeld geven.
  D66 was tevreden met het antwoord dat er ‘kansen worden gecreëerd’; de PvdA wilde graag een concrete toezegging van de wethouder, maar kreeg die niet. Jammer, want in meer gemeenten ons heen worden ambities wel in streefcijfers vertaald.
  Dat hadden we van ons College ook verwacht.

De invulling van de tegenprestatie verdeelde, zoals verwacht, de coalitie:

 • Het ging in het debat (te) lang over het al dan niet scherper en stelliger formuleren van de tegenprestatie voor mensen met een bijstandsuitkering. De PvdA kan zich goed vinden in de visie van het College om burgers te stimuleren en te ‘verleiden’ om in de samenleving mee te doen. Een tegenprestatie min of meer opleggen vinden wij geen goede methode en werkt in de praktijk ook niet positief uit. Maar zoals verwacht verschilden de coalitiepartijen hier onderling sterk van mening over.
  Een motie van het CDA om de regels voor de tegenprestatie strakker, scherper te formuleren werd van harte ondersteund door de VVD, maar geen enkele andere coalitiepartij. De VVD zag in de CDA-motie tenminste nog iets terug van haar eigen initiatief uit de vorige Collegeperiode, waarin zij voormalig PvdA-wethouder Jos Bolte om regels voor een tegenprestatie had gevraagd.
  De CDA-motie werd weggestemd.
  Een amendement van coalitiepartner GroenLinks om bij de eerste keer, dat iemand zich niet aan de afspraken houdt ihkv de tegenprestatie niet te korten op de uitkering, kreeg geen steun van het College (met verantwoordelijk SP-wethouder Bjorn Lugthart) noch van coalitiefracties GBR, VVD en SP (!). Deze laatste fractie bleef achter haar eigen wethouder staan, maar de vraag blijft wel hoe de SP-fractie eigenlijk inhoudelijk over dit punt denkt.
  Ook het GL-amendement haalde het niet; de steun van D66 (coalitiepartner) en PvdA was bij lange na niet genoeg.

De verordening Participatiewet werd breed aangenomen in de Raad, maar zonder de steun van het CDA. Ook weinig coöperatief, want de gemeente moet landelijke wetgeving wel gaan uitvoeren vanaf 1 januari.

Het was, mede door de stemmingen, toch een bijzondere raadsvergadering. Zelf ergerde ik me aan het feit, dat de toon in het debat over de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen vooral bepaald werd door de discussie over de tegenprestatie. Dit deed geen recht aan de hoofddoelstelling van de Participatiewet.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar waarin we een goede balans moeten vinden in zorg om elkaar in de eigen familie, in de eigen buurt aan de ene kant en professionele, persoonlijke hulp waar daar het nodig is aan de andere kant. Een balans tussen het dragen van eigen verantwoordelijkheid om actief mee te doen en het mogen vragen van een extra steun in de rug om een passende plaats in de samenleving te vinden.

De PvdA-fractie zal deze balans in 2015 goed in de gaten houden.

Ik wens u een mooi, gezond en liefdevol 2015!

Wil van Nunen
Fractievoorzitter

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen