7 juli 2016

Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gong voor de volgende ronde heeft geslagen: nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Dat vraagt van Afdeling, bestuur en leden een pittige inzet. Vandaag de dag geeft de kiezer niemand bij voorbaat nog krediet. Ook ons niet. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Idealen en ideeën zijn bij veel kiezers alleen maar verdacht geworden. Populisme is met rasse schreden naar binnen geslopen: een “veerpontje” doet het beter dan “verheffing”. In die context zullen we moeten opereren.

Vooruit kijken
Vóór we aan de slag zijn gegaan hebben we teruggeblikt naar de vorige keer. Wat ging goed, wat niet. Wat leren we ervan? Het kiezen van de kandidaten voor de gemeenteraad in 2014 is niet gladjes verlopen en te veel leden hebben er een nasmaak aan over gehouden. De afdeling zelf liep ook kleerscheuren op.

Het is dus van groot belang de leden goed bij het “proces en de resultaten” te betrekken. Als bestuur willen we niet nog zo een kandidaatstellingsprocedure doorlopen. Waar andere afdelingen van de PvdA kans zagen vitaal te worden zijn wij teruggevallen tot een zeer summier afdelingsbestuur. Dit bemoeilijkt overigens ook weer het proces op zich. We zullen deze keer succesvol door het proces moeten om de afdeling weer in een positieve beweging te krijgen. Dat kán en dat gaan we doen.

In de voorbereiding heeft het bestuur met diverse nog actieve leden en met de fractieleden gesproken en houdt het regio voorzittersoverleg zich bezig met de verkiezingsprocedure in bredere zin. Tevens komt het Centrum Lokaal Bestuur (CLB) van de PvdA met centrale richtlijnen en individuele ondersteuning. We nodigen de leden van harte uit om mee te denken. Uw input wordt hierbij gewaardeerd. Neem hier voor gerust contact op met een van de bestuursleden.

Wat kan u van het bestuur verwachten.
De geschiedenis moet zich niet herhalen. Als bestuur willen we het proces goed doorlopen. We gaan transparant de onderdelen van het verkiezingsproces waaronder de kandidaatstelingsproces voorleggen. We gaan daar een bewuste aanpak uit samenstellen en actief leden betrekken bij het proces. Daarom werken we met een projectmatig planmatige aanpak. In deze Vooruit benoemen we de stappen die we de komende tijd gaan uitwerken en geven we een doorkijk op het vervolg. In de volgende periode werken we die uit tot besluitvorming. Zo werken we stap-voor-stap naar de gemeenteraadsverkiezing 2018.

Komende stappen te maken eind 2016:

 • Doen we mee met Gemeenteraadsverkiezing 2018?
 • Willen we een samengestelde lijst met een andere partij?
 • Houden we een separate Lijsttrekkersverkiezing (kunnen wij dat?)
 • Hoe komen we tot een lijst van kandidaat-raadsleden? (Adviescie met advies aan het bestuur of aan de Afdelingsvergadering)
 • Gaan we een advieslijst maken (en zo ja hoe) van kandidaat-wethouders
 • Opstellen draaiboek
 • Proces om te komen tot verkiezingsprogramma

Doorkijk van activiteiten, uit te werken voor de voorjaarsvergadering van 2017:

 • Kandidaat profielen opstellen
 • Advies opstellen over de fractiesamenstelling
 • Samenstellen van de kandidaatstellingscommissie (voor advies aan het bestuur of aan de Afdelingsvergadering)
 • Oproepen van kandidaten

In de Vooruit voor de najaarsvergadering zullen we u nader informeren.

Namens het bestuur,

Andy Kooy
Voorzitter PvdA – afdeling Rijswijk